buddhist nun master Shi hengwu

shaolin lineage

Shifu Shi Hengwu is the 35th Generation Shaolin Warrior Monk, a disciple of Venerable Abbot Shi Yanbei.

Shifu Shi Hengwu is the teacher of Buddhist Culture in the Shaolin Temple Yunnan. 

Shi Hengwu
Shopping Cart