Coach of the Warrior Monks

master Shi Hengyi

Shaolin Lineage

Shifu Shi Hengyi is the 35th Generation Shaolin Warrior Monk, a disciple of Shifu Shi Yanjun.

Shaolin Disciple Certification from Shaolin Temple Yunnan

Coach Certification from Shaolin Temple Yunnan

3 Duanwei Shaolin from International Shaolin Wushu Federation, Hong Kong

Meihua Quan Lineage

Shifu Shi Hengyi is the 18th Generation Disciple of Meihua Quan, a disciple of Shifu Shi Yanjun.

3 Duanwei Meihua Quan from International Meihua Quan Federation, USA

Chinese Wushu Association

Official Certification

Duanwei

5th Duanwei Certification

Coach

1st Class Wushu Certificate

Referee

1st Class Referee Certificate

3Z1A6205

Official appointments

First Official Shaolin Temple Yunnan Wushu Academy Poland

Official Director in Poland, International Meihua Quan Federation

Shopping Cart