Shaolin Temple Yunnan Logo

Coach of the Warrior Monks master Shi Yanpeng

shaolin lineage

Shifu Shi Yanpeng is the 34th Generation Shaolin Warrior Monk, a disciple of Venerable Abbot Shi Yongxin.

official certification

Shaolin Monk Disciple Songshan Shaolin Temple, China

 

01

Introduce

official

grading

6 Duanwei Shaolin from Shaolin Wushu Association & Shaolin Wushu Experts Association, China

02

Introduce

official

membership

General Secretary of International Meihua Quan Federation, USA

Technical Martial Arts Director of International Shaolin Wushu Federation, Hong Kong

Shopping Cart