Coach of the Warrior Monks Shifu Shi Yanpeng

shaolin lineage

Shifu Shi Yanpeng is the 34th Generation Shaolin Warrior Monk, a disciple of Venerable Abbot Shi Yongxin.

official certification, Grading & Memebership

Shaolin Monk Disciple Songshan Shaolin Temple, China

1St Class Wing Chun & Wushu Coach Certificate from Chinese Wushu Association, China

6 Duanwei Shaolin from Shaolin Wushu Association & Shaolin Wushu Experts Association, China

Technical Director of International Meihua Quan Federation, USA

Technical Martial Arts Director of International Shaolin Wushu Federation, Hong Kong

Shopping Cart